RSX Bottom-Right Throttle Body Nut

RSX throttle body nut, bottom right